Polityka prywatności

I. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument stanowi opis Polityki Prywatności stowarzyszenia “Ruch Miejski Ludzie Dla Miasta”, z siedzibą w Gorzowie (dalej: Stowarzyszenie).

Polityka prywatności Stowarzyszenia (dalej: Polityka) określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od członków, wolontariuszy, partnerów, klientów oraz użytkowników wszystkich serwisów internetowych należących do Stowarzyszenia: tj. www.ludziedlamiasta.pl

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki. Wchodząc na stronę należącą do Stowarzyszenia lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe drogą e-mail, udziałem w promocjach, bądź kontaktując się z nami oraz zapoznając się z treścią niniejszej Polityki Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki oraz potwierdza, że zapoznał się z jej treścią.

II. POJĘCIA UŻYTE W POLITYCE

Dane osobowe – oznaczają Dane osobowe w rozumieniu RODO, czyli wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane te identyfikują bezpośrednio lub pośrednio osobę fizyczną odnośnie nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonicznego osoby fizycznej i innych danych, które w połączeniu z wyżej wymienionymi mogą identyfikować Użytkownika.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z którym Stowarzyszenie przetwarza Dane osobowe Użytkowników.

Użytkownik – członek Stowarzyszenia,  subskrybent newslettera, osoba zadająca pytanie, osoba odwiedzającą strony należące do Stowarzyszenia.

Usługi – należy rozumieć usługi realizowane przez Stowarzyszenie drogą elektroniczną, za pomocą strony internetowej, tj.: zapis do newslettera, wysyłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy, korespondencję za pomocą poczty elektronicznej.

III. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podając swoje Dane osobowe na stronie www.ludziedlamiasta.pl i innych należących do Stowarzyszenia, Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne pozwolenia do ujawniania danych personalnych, które będą wykorzystane przez Stowarzyszenie w sposób opisany w niniejszej Polityce.

IV. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO jest Ruch Miejski Ludzie Dla Miasta z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Władysława Jagiełły 11, 66-400 Gorzów Wlkp. wpisany do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000234445.

V. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności Administrator przetwarza dane osobowe w różnych celach, zawsze odbywa się to jednak zgodnie z prawem. Dane osobowe są przetwarzane w związku z następującymi kategoriami działań:

1. Przeglądanie Strony internetowej

Dane wszystkich podmiotów korzystających ze Strony internetowej (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora w jednym bądź kilku następujących celach:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania formularzy kontaktowych – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw, który polega na rejestrowaniu aktywności w logach systemowych – zasady przetwarzania danych osobowych do celów bezpieczeństwa teleinformatycznego opisano w punkcie „BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE”;
 • marketingowych Administratora – podstawa prawna przetwarzania – uzyskana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) oraz uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który po lega na dostosowaniu wyświetlanej treści reklamowej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w punkcie „MARKETING”;

2. Korespondencja e-mail

Podstawowym sposobem komunikacji jest używanie komunikacji za pomocą poczty elektronicznej. Ten sposób komunikacji wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem, m.in. adres e-mail, imię i nazwisko. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania. Podanie niewymaganych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe podane Administratorowi poprzez  są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:

 • identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw, który polega na rejestrowaniu aktywności w logach systemowych – zasady przetwarzania danych osobowych do celów bezpieczeństwa teleinformatycznego opisano w punkcie „BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE”;

3. Formularz kontaktowy

Na stronach internetowych Administratora istnieje możliwość skontaktowania się z nim przy użyciu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza. Podanie niewymaganych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe podane Administratorowi w formularzu kontaktowym są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:

 • identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników w celu doskonalenia jego funkcjonalności oraz działań Administratora;
 • zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw, który polega na rejestrowaniu aktywności w logach systemowych – zasady przetwarzania danych osobowych do celów bezpieczeństwa teleinformatycznego opisano w punkcie „BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE”;

4. Marketing

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych promujących działalność Stowarzyszenia, czego podstawę prawną stanowi  uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub wyrażenie zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Działania te mogą polegać w szczególności na:

 • prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na analityce odwiedzin stron internetowych;
 • prowadzenie działań związanych z marketingiem działań realizowanych przez Stowarzyszenie – podstawa prawna przetwarzania – wyrażona zgoda ( 6 ust. 1 lit. a RODO), poprzez przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w formie newslettera;
 • oferowaniu produktów i usług poprzez przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe – podstawa prawna przetwarzania – wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO), na podstawie zgłoszonego żądania;
 • angażowaniem sieci społeczności klientów – podstawa prawna przetwarzania – wyrażona zgoda ( 6 ust. 1 lit. a RODO), w związku z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, w szczególności informowania o realizowanych projektach i przedsięwzięciach;

Oznacza to, że jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail lub teleadresowych, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu przesyłania mu takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Dokonując tego rodzaju profilowania Administrator nie stosuje jednak w stosunku do Użytkownika profilowania wywołującego wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego oddziaływujące.

6. Realizacja celów statutowych

Realizacja celów statutowych może być realizowana poprzez przedsięwzięcia o charakterze projektowym skierowanym do konkretnych grup docelowych. Istotą tych działań jest podejmowanie czynności opartej w głównej mierze na świadczeniach rzeczowych przez członków Stowarzyszenia i/lub wolontariuszy na rzecz grup osób. Działania te mogą polegać w szczególności na:

 • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – podstawa prawna przetwarzania -obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • prowadzenie działań związanych z marketingiem działań realizowanych przez Stowarzyszenie – podstawa prawna przetwarzania – wyrażona zgoda ( 6 ust. 1 lit. a RODO), poprzez przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w formie newslettera;
 • promowania działalności Stowarzyszenia – podstawa prawna przetwarzania – wyrażona zgoda ( 6 ust. 1 lit. a RODO), w związku z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, w szczególności informowania o realizowanych projektach i przedsięwzięciach;
 • ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;

5. Rekrutacja członków / wolontariuszy

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań rekrutacyjnych do Stowarzyszenia lub w związku z realizacją projektów. Działania te mogą polegać w szczególności na:

 • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – podstawa prawna przetwarzania -obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach  – podstawa prawna przetwarzania -obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • kontaktowanie się w związku z naborem oraz realizacją projektu – podstawa prawna przetwarzania – wyrażona zgoda ( 6 ust. 1 lit. a RODO), poprzez przesłanie informacji drogą elektroniczną;
 • ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;

6. Zatrudnienie

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku z zatrudnieniem pracowników w celu:

 • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów prawa pracy, podatkowych, ubezpieczeń społecznych – podstawą prawna przetwarzania -obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;

7. Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Aktywność Użytkownika, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Dane te mogą być gromadzone i przetwarzane w celu:

 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w celu zapewnienia rozliczalności czynności podejmowanych przez Użytkowników w użytkowanych przez Administratora systemach;

Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług przez Administratora. Administrator przetwarza je również w celach technicznych co w szczególności oznacza, że dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

VI. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Administrator oświadcza, że na stronie www.ludziedlamiasta.pl i innych należących do Stowarzyszenia używamy cookies.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika odwiedzającego strony internetowe. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – m.in. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika oraz dokonywanych przez niego czynnościach.

Pliki cookies używane na stronie internetowej www.ludziedlamiasta.pl i innych należących do Stowarzyszenia mogą być ustawione przez naszą witrynę lub przez witrynę strony trzeciej.

Administrator wykorzystuje tzw. cookie przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 1. Dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 3. Dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Rodzaje wykorzystywanych przez Administratora pliki cookies:

 • „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji;
 • „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej, itp.;
 • „Analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie;

Pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze stron internetowych przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania stron internetowych). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem:
https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

VII. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Twoich danych osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w sekcji „Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych”  np. do zakończenia świadczenia na Twoją rzecz usługi newslettera, realizacji projektu, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy stronom trzecim Twoich danych osobowych. Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli uważamy, że ich wydanie jest wymagane lub zgodne z prawem, egzekwować nasze zasady dotyczące witryn lub chronić nasze lub inne prawa, własność lub bezpieczeństwo. Jednak nieosobowe informacje o odwiedzających można przekazać innym stronom w celach związanych z realizacją usług informatycznych, marketingowych, reklamowych lub innych.

Możemy zatrudniać osoby trzecie i osoby prywatne w celu usprawnienia naszych usług, świadczenia usług w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z rozwojem naszych usług, w szczególności usług informatycznych, marketingowych oraz prawnych.

Osoby te mogą uzyskać do Twoich danych osobowych wyłącznie w celu wykonania zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do ich nieujawniania ani niewykorzystywania w żadnym innym celu.

Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

X. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z rozdziałem III, art. 15-21 RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przez Administratora:

 1. Prawo dostępu do swoich Danych Osobowych;
 2. Prawo do sprostowania przetwarzanych danych;
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych;
 6. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych;
 7. Prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. Administrator rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.

W ramach praw Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Danych Osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wniosek dotyczący realizacji praw wyżej wymienionych można złożyć za pomocą poczty  tradycyjnej pisząc na adres: ul. Władysława Jagiełły 11, 66-400 Gorzów Wlkp. lub poprzez wiadomość e-mail na adres: [email protected]

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 • kto składa wniosek;
 • z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek;
 • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.);

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Administrator zastrzega, że ma możliwość zarówno nieudzielenia odpowiedzi na wniosek, jak i udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym niż podany wyżej (do dwóch miesięcy) z uwagi na liczbę zapytań lub skomplikowany charakter przesłanego zapytania. Przez skomplikowany charakter rozumiemy konieczność zestawienia Danych z wielu systemów informatycznych lub potrzebę konsultacji z więcej niż jedną osobą z działu lub działów w celu uzyskania informacji będących przedmiotem wniosku.

W obu powyższych sytuacjach Administrator zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o tym fakcie podając za każdym razem uzasadnienie.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

 1. Prawo wycofania zgody
 2. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili możesz wycofać tę zgodę — wedle własnego uznania.
 3. Jeżeli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie  Twoich danych osobowych, możesz to zrobić w następujący sposób:
 • wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na [email protected] lub
 • kliknąć link w wiadomości e-mail, dołączony na końcu wiadomości.
 1. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

XII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Stowarzyszenie wdrożyło odpowiednie środki bezpieczeństwa (organizacyjne i techniczne), mające na celu ochronę Danych Osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Dostępy do Danych Osobowych Użytkowników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do Danych Osobowych jest ograniczony liczbą uprawnionych członków Stowarzyszenia.

Administrator jest uprawniony do udostępniania danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

XIV. ZMIANA POLITYKI

W związku z rozwojem i postępem techniki oraz zmieniającymi się przepisami prawa, zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.ludziedlamiasta.pl/polityka-prywatnosci oraz zostaniesz powiadomiony drogą e-mailową.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.