Blog

Walne Zebranie Członków w dniu 17.05.2024 r.

Zarząd Stowarzyszenia Ruchu Miejskiego Ludzie Dla Miasta zawiadamia o zwołaniu na dzień 17.05.2024 (piątek) o godzinie 17:00 w hotelu Gorzów przy ul. Walczaka 22 w Gorzowie Wlkp. Walnego Zebrania Członków sprawozdawczo-wyborczego.

Porządek obrad:

 • Otwarcie zebrania.
 • Wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania.
 • Wybór członków komisji skrutacyjnej.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przedstawienie sprawozdanie Zarządu z działalności stowarzyszenia za 2023 rok.
 • Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 • Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego.
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi stowarzyszenia za 2023 rok.
 • Wybór Prezesa Stowarzyszenia.
 • Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia.
 • Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie zebrania.

W przypadku braku quorum drugi termin Walnego Zebrania Członków zostaje wyznaczony na dzień 17.05.2024 r. na godzinę 17:30 w tym samy miejscu co pierwszy termin WZC.

W przypadku braku możliwości uczestniczenia w WZC członek może udzielić pełnomocnictwa innemu członkowi RM LDM – wzór pełnomocnictwa do pobrania.

Z pozdrowieniami,
Zarząd Ruchu Miejskiego Ludzie Dla Miasta