Statut Stowarzyszenia

 “RUCH MIEJSKI LUDZIE DLA MIASTA”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie Ruch Miejski Ludzie dla Miasta (skrót: LdM, LDM), zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie zrzesza na zasadzie dobrowolności osoby spełniające wymogi określone w §11.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Gorzów Wielkopolski.

§ 3

Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

Do prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, zawierać umowy cywilnoprawne lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 5

Stowarzyszenie może współpracować, przystępować i być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnych celach.

§ 6

Stowarzyszenie może ubiegać się o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych na podstawie ustawy właściwej w sprawach promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

§ 7

Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia

§ 8

Celem głównym Stowarzyszenia jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, naukowych, ekologicznych, gospodarczych i kulturalnych, wzmacnianie kapitału społecznego i rozwój społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Gorzowa Wlkp.

Cele szczegółowe:

 • Wzmacnianie zaangażowania obywateli w życie publiczne,

 • Działania na rzecz zwiększenia przejrzystości funkcjonowania instytucji publicznych, kontroli obywatelskiej i inicjatyw strażniczych,

 • Realizacja projektów edukacyjnych, kulturalnych, badawczych, naukowych i ekologicznych,

 • Działalność na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju,

 • Propagowanie idei społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacyjności,

 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działanie wspomagające rozwój demokracji,

 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, regionalnej i ludowej,

 • Budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o historię regionu i współpracę polsko – niemiecką,

 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

 • Promocja Gorzowa Wlkp. i regionu w kraju i za granicą,

 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, rozwój nowych i innowacyjnych technologii,

 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego,

 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 • Upowszechnianie i ochrona praw kobiet i mężczyzn oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

 • Działalność na rzecz seniorów,

 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

 • Wyrównywanie szans rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

 • Działalność na rzecz mniejszości etnicznych i narodowych,

 • Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji,

 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy,

 • Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,

 • Działania wspierające rzemieślnictwo, rękodzielnictwo i ochrona ginących zawodów,

 • Pogłębianie świadomości ekologicznej i ochrona praw zwierząt,

 • Promowanie i organizacja wolontariatu,

 • Propagowanie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.

 • Ochrona i promocja zdrowia,

 • Przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom,

 • Działalność charytatywna.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi prawem dozwolonymi środkami, a w szczególności poprzez:

 1. Inicjowanie, ułatwianie kontaktów i współpracy ze środowiskami i instytucjami działającymi w podobnym obszarze pożytku publicznego, zarówno w Polsce jak i na świecie;

 2. Podejmowanie przedsięwzięć o charakterze społecznym;

 3. Publiczne wystąpienia w sprawach znajdujących się w obszarze zainteresowań Stowarzyszenia;

 4. Organizowanie warsztatów, szkoleń, konferencji, seminariów, sympozjów, giełd, targów, webinarów oraz innych form przekazywania i gromadzenia wiedzy oraz idei;

 5. Współpracę i wspieranie innych organizacji;

 6. Prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej i informacyjnej;

 7. Prowadzenie działalności szkoleniowej ;

 8. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać także osoba niebędąca obywatelem polskim, spełniająca wszystkie warunki określone w ust. 1.

3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji oraz rekomendacji co najmniej dwóch obecnych członków Stowarzyszenia.

4. Członkowie Komitetu Założycielskiego stają się członkami Stowarzyszenia z chwilą wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 12

1. Członkiem Wspierającym może zostać osoba prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej, popierająca cele i działalność Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.

2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członków wspierających przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji oraz rekomendacji co najmniej dwóch obecnych członków Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

2. O nadaniu statusu Członka Honorowego decyduje Walne Zebranie Członków na podstawie wniosku Zarządu lub 10 członków Stowarzyszenia.

3. WZC określa także prawa i obowiązki wyróżnionego, jak również może pozbawić tytułu.

§ 14

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

1. Pełnego udziału w pracach Stowarzyszenia,

2. Korzystania w pełni z czynnych i biernych praw wyborczych do władz Stowarzyszenia,

3. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych uchwałami WZC,

4. Wygłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

5. Odwołania do WZC od decyzji Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków z powodu niepłacenia składek.

§ 15

Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

1. Przestrzegania przepisów statutu, regulaminów i uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia,

2. Aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

3. Opłacania składek ustalonych uchwałą WZC,

4. Przestrzegania zasad etyki członka Stowarzyszenia,

5. Stałego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności, potrzebnych do realizowania celów Stowarzyszenia, poprzez samoedukację, uczestniczenie w spotkaniach, szkoleniach i warsztatach oraz do dzielenia się wiedzą z Członkami Stowarzyszenia.

§ 16

1. W odniesieniu do członków wspierających stosuje się odpowiednio przepisy §14 p. 1,3,4,5 oraz §15.

2. W odniesieniu do członków honorowych stosuje się odpowiednio przepisy §14 p. 1,3,4,5 oraz §15 p. 1,2,4.

§ 17

Utrata członkostwa następuje poprzez:

 1. Dobrowolną rezygnację z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszoną na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,

 2. Śmierć członka Stowarzyszenia,

 3. Utratę osobowości prawnej przez osoby prawne będące członkami wspierającymi,

 4. Utratę pełnej zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej.

§ 18

1. Pozbawienie członkostwa może nastąpić w wyniku:

1) Uporczywego uchylania się od przestrzegania uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia,

2) Działań niezgodnych z celami Stowarzyszenia,

3) Rażącego naruszenia zasad etyki członka Stowarzyszenia.

4) Działanie na szkodę Stowarzyszenia

5) Skreślenia przez Zarząd z listy członków na skutek uchylania się od płacenia składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące, po uprzednim upomnieniu przez Zarząd.

2. Decyzję o pozbawieniu członkostwa podejmuje Zarząd.

3. Członek może od decyzji Zarządu odwołać się do WZC. W tej sytuacji Zarząd zwołuje WZC w terminie do 30 dni. Do momentu zebrania się WZC członek jest zawieszony w prawach Stowarzyszenia.

Rozdział V

Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków (WZC),

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

§ 20

1. Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierany jest przez Walne Zebranie Członków.

2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, skład tych władz jest uzupełniany w drodze wyborów podczas WZC.

Walne Zebranie Członków

§ 21

1. WZC stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia.

2. W WZC mogą brać udział wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.

3. Do udziału w posiedzeniach WZC mogą być zapraszane z głosem doradczym osoby szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia.

§ 22

1. WZC pracuje na posiedzeniach. Posiedzenia WZC zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

2. Posiedzenia WZC zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek minimum 10 Członków Stowarzyszenia.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest obecność na WZC przez komunikatory internetowe.

4. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia WZC mogą mieć formę telekonferencji.

5. Informacja o posiedzeniach WZC przekazywana jest w sposób ogólnie przyjęty (np. mail, facebook) w Stowarzyszeniu, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

6. Obsługę posiedzeń WZC zapewnia Zarząd.

§ 23

1. Do wyłącznych kompetencji WZC należy:

1) Określanie kierunków działalności Stowarzyszenia,

2) Uchwalenie Statutu i jego zmiana,

3) Podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

4) Wybór członków Zarządu,

5) Odwołanie Zarządu lub członka Zarządu przed upływem jego kadencji,

6) Wybór członków Komisji Rewizyjnej,

8) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

9) Określenie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

10) Udzielanie absolutorium Zarządowi,

11) Ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

12) Przyjęcie znaku graficznego Stowarzyszenia,

13) Ustanawianie odznak członkowskich,

14) Określenie zasad etyki członka Stowarzyszenia,

15) Nadawanie i pozbawianie tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia

16) Ustalenie kwot, do wysokości których Zarząd Stowarzyszenia może zaciągać zobowiązania majątkowe bez zgody Walnego Zebrania Członków.

2. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do WZC.

§ 24

1. Głosowania WZC są jawne.

Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

2. Uchwały WZC zapadają w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów.

3. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące szczególnych sytuacji wskazanych w statucie.

 1. W przypadku braku minimalnej liczby członków uprawnionych do głosowania na WZC, wyznaczany jest drugi termin WZC. Uchwały w drugim terminie zapadają bez względu na liczbę obecnych członków.

Zarząd

§ 25

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób: Członków Zarządu i Prezesa.

3. Pracą Zarządu kieruje Prezes, wybierany przez WZC.

4. Funkcję Prezesa Zarządu można piastować maksymalnie 2 kadencje pod rząd.

5. Członek zarządu nie może należeć do partii politycznych

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) Przyjmowanie i pozbawianie członkostwa w Stowarzyszeniu

2) Reprezentowanie i bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia i organizowanie jego działalności,

3) Wykonywanie uchwał WZC i składanie sprawozdań ze swojej działalności,

4) przygotowywanie i składanie wymaganych odrębnymi przepisami sprawozdań Stowarzyszenia

5) kontrola wpłat składek członkowskich i podejmowanie decyzji o utracie członkostwa w wyniku niepłacenia składek na zasadach określonych w statucie,

6) Bezpośredni nadzór nad działalnością gospodarczą Stowarzyszenia,

7) Gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia i rozporządzanie nim w granicach określonych przez WZC,

8) Przyjmowanie subwencji, spadków, zapisów i darowizn,

9) Ustalanie obsady personalnej jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia i uchwalanie dla nich regulaminów organizacyjnych,

10) Zwoływanie WZC i kierowanie obradami,

11) Prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia,

12) Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji i związków krajowych i zagranicznych i wystąpieniu z takich organizacji.

§ 27

Zarząd podejmuje decyzje i uchwały zwykłą większością głosów w obecności Prezesa.

§ 28

Do wykonywania swoich zadań Zarząd może zatrudniać pracowników, zawierać umowy cywilnoprawne lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 29

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, poza zaciąganiem zobowiązań finansowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

3. Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania majątkowe do wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 30

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci. Ustanie członkostwa nie zwalnia z odpowiedzialności za dotychczasową działalność.

2. Nieudzielenie absolutorium przez WZC powoduje odwołanie Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 31

1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym, niezależnym organem kontrolnym Stowarzyszenia i liczy 3-5 członków.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 32

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia pod względem finansowym oraz zgodności ze statutem nie rzadziej niż raz w roku począwszy od dnia wpisania Stowarzyszenia do KRS,

2) Przedstawianie władzom Stowarzyszenia wniosków wypływających z przeprowadzonych kontroli,

3) Składanie sprawozdań ze swojej działalności WZC,

4) Kontrola działalności Zarządu

5) Wnioskowanie do WZC o udzielenie absolutorium Zarządowi,

6) wnioskowanie do WZC o odwołanie członka Zarządu lub całego Zarządu w przypadku jego bezczynności.

2. Komisja podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu.

§ 33

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być odwołani przed upływem kadencji, z wyjątkiem utraty przez nich członkostwa w Stowarzyszeniu.

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

§ 34

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, środki finansowe oraz prawa majątkowe.

2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie niezbędnych kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia.

§ 35

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:

1) Składek członkowskich,

2) Darowizn,

3) Spadków,

4) Zapisów,

5) Dochodów z własnej działalności,

6) Dochodów z majątku Stowarzyszenia, w tym odsetek od wkładów pieniężnych, od obligacji, akcji i innych,

7) Ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

3. Stowarzyszenie może prowadzić zarówno odpłatną jak i nieodpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dochód z działalności odpłatnej przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

§ 36

1. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie Członków .

2. Składki uiszcza się w systemie półrocznym (do 30 czerwca i 31 grudnia) z góry. Wysokość pierwszej składki jest proporcjonalna do okresu członkostwa w danym półroczu.

3. Zaleganie z opłaceniem składki członkowskiej dłużej niż 3 miesiące może być podstawą do skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia w trybie wskazanym w statucie.

4. Na wniosek Członka Stowarzyszenia, Zarząd może zwolnić Członka z płacenia składki.

§ 37

W razie powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przejęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 38

Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 39

Zbycie trwałych składników majątku Stowarzyszenia, których wartość przekracza ustaloną przez Walne Zebranie Członków, może nastąpić tylko na skutek uchwały Walnego Zebrania Członków, a pozostałych trwałych składników tylko w przypadkach ekonomicznie uzasadnionych, przy czym Walne Zebranie Członków może od Zarządu zażądać takiego uzasadnienia.

Działalność Gospodarcza

§ 40

Dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą przez wyodrębnione jednostki organizacyjne bądź bezpośrednio przez samo Stowarzyszenie. Działalnością gospodarcza może być także udział w spółce prawa handlowego, w której Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd.

§ 41

1. Działalność gospodarczą Stowarzyszenia nadzoruje Zarząd.

2. Działalnością gospodarczą prowadzoną w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych kieruje kierownik bądź dyrektor jednostki powoływany przez Zarząd.

3. Pozostałych pracowników jednostki prowadzącej działalność gospodarczą zatrudnia i zwalnia kierownik bądź dyrektor takiej jednostki w ramach kompetencji otrzymanych od Zarządu.

§ 42

Przedmiot i zasady prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej, a także jej rozmiary i formy organizacyjne określi WZC w regulaminie działalności gospodarczej.

§ 43

Gospodarka finansowa i ewidencja księgowa działalności gospodarczej prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 44

Dochód z działalności gospodarczej, pomniejszony o należne podatki, przeznaczony będzie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia oraz na rozwój jego działalności gospodarczej w wysokości i proporcjach ustalonych przez WZC Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Zmiana Statutu i likwidacja Stowarzyszenia

§ 45

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje WZC większością 2/3 głosów w pierwszym terminie. W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 46

Uchwałę w sprawie likwidacji Stowarzyszenia podejmuje WZC większścią głosów w pierwszym terminie. W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 47

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, WZC określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Data aktualizacji: 10 stycznia 2020 r.